Newsfeeds

ห้องพักแบบ Family

ห้องพัก (Family Room) ราคา 6,900 บาท
ห้องพัก FF1,FF2,MM1 ห้องพักขนาดใหญ่ แบบครอบครัวในเรือนไทย 1 หลัง ห้องใหญ่สามารถพักได้ 6-8 ท่าน ห้องเล็กสามารถพักได้ 2-4 ท่าน  รวมทั้งสิ้นสามารถพักได้ 8-12 ท่าน เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ ภายในตกแต่งด้วยเครื่องไม้เหมาะสำหรับครอบครัว